Reçete Talimatı

Sayı     :49423435-325.20.05             

Konu   :Reçete

Talimat No: 2013/10

Bilindiği üzere, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik  24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazetede ve Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.01.2013 tarih ve 28525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, kullanımı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, nakliyesi, depolanması, reçeteli ya da reçetesiz satışı, izin verilmesi, kontrolü ve teminine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Bu yönetmeliğin 47 inci maddesinde perakende satış yeri kayıtları, 48 inci maddesinde  reçete ile ilgili esaslar belirlenmiştir. 48 inci maddenin 1 inci fıkrasında “herhangi bir ürünü veya terkibi hayvana uygulayan ya da uygulanmasını tavsiye eden veteriner hekimin  gerektiğinde söz konusu durumu belgelemek üzere reçete düzenlemesi ve hayvanla ilgili kişiye vermesi   ve kaydetmesi gerektiği”, 2 nci fıkrasında ise “Veteriner hekim reçetesinde asgari bulunması gerekli bilgilere ilişkin hususlar” açıklanmıştır.

 

Bu Talimat ile;

a-Veteriner hekimlerin düzenlemiş oldukları reçetelerde bulunması gerekli asgari bilgiler bakımından bir örnekliliğin sağlanması,

c-Reçetelerin belirli birimler aracılığıyla basımının temini ile reçetelerin kayıt altına alınarak izlenebilirliğinin sağlanması,

b-Serbest veteriner hekim , kamu kurum ve kuruluşlarında görevli veteriner hekim ya da bunların dışında üniversiteler veya diğer özel sektör bünyesinde faaliyet gösteren veteriner hekimlerin yazdıkları  reçetelerin takibinin sağlanması amaçlanmıştır.

 

A-REÇETEDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERE İLİŞKİN HUSUSLAR

1-Reçetenin Numaralandırılması

Reçeteler, reçeteyi düzenleyecek veteriner hekimin görevli olduğu yere bağlı olarak A ve B

sınıfı olarak iki gruba ayrılır;

a-Seri A Reçeteler: A seri numarası ile numaralandırılmış reçeteler Bakanlık bünyesinde,   yerel idareler, veteriner fakültesi klinikleri veya diğer kamu kurumlarında  görevli veteriner hekimlerin düzenledikleri reçetelerdir. Reçete  Cilt No: İlin plaka kodu/1 den başlayarak artan sıralı rakamlar, Sıra No: 1 den başlayarak artarak sonsuza devam eden sıralı numaralardan oluşur.

b-Seri B Reçeteler: B seri numarası ile numaralandırılmış reçeteler mesleğini Serbest Veteriner Hekim olarak icra edenler tarafından düzenlenen reçetelerdir. Reçete  Cilt No: İlin plaka kodu/1 den başlayarak artan sıralı rakamlar, Sayı No: 1 den başlayarak artarak sonsuza devam eden sıralı numaralardan oluşur.

Her iki sınıf reçete de veteriner ilaç reçetesi (Ek-1) ve veteriner ilaçlı premiks reçetesi (Ek-2) olarak iki alt sınıfa ayrılır. Veteriner ilaç reçeteleri üçer nüsha, veteriner ilaçlı premiks reçeteleri dörder nüsha olacak şekilde bastırılır.Her cilt 50 (elli) reçete içerir.Reçeteler A5 boyutunda düzenlenir.

2-Reçetenin Sınıfı:

a-Muayene Reçetesi:Veteriner hekimlerin yapmış oldukları muayene sonrasında düzenlemiş oldukları reçetelerdir.

b-Tavsiye Reçetesi: Veteriner hekimlerin hastayı muayene etmeksizin hayvan sahiplerine tavsiye amaçlı düzenlemiş oldukları reçetelerdir.

3-Reçeteyi Düzenleyenle İlgili Bilgiler

Reçete üzerinde, reçeteyi düzenleyen veteriner hekimin  adı ve soyadı, adresi, diploma numarası ile A Seri reçetelerde veteriner hekimin Kurum Sicil No, B Seri reçetelerde veteriner hekim Oda Kayıt No okunaklı bir şekilde yer almalı ve veteriner hekimin imzası bulunmalıdır. veteriner hekimin  kimlik bilgileri ve imzası bulunmayan veya okunamayan  reçeteler geçersizdir.

4-Hayvan Sahibi ve Hayvan Kimlik Bilgileri

Muayene reçetesinde veteriner hekim hayvan sahibinin adı,soyadı ve adres bilgileri ile hayvanın tür, cinsiyet ve tanımlanmasında kullanılan kulak küpe numarasını reçetenin ilgili bölümüne yazmalıdır.Kanatlı hayvanlar, balık çiftlikleri ve toplu halde tedavi uygulanması durumunda küçükbaş hayvancılık işletmelerinde reçetelerde işletme numarası yazılmalı, Bakanlığın hayvan tanımlama ve kimliklendirme çalışması dışında kalan diğer hayvanlar için düzenlenen reçetelerde ise (pet hayvanlar, akvaryum canlıları, yabani türler veya işletme kaydına tabii olmayan kanatlılar, vs) hayvan tür bilgisi veya diğer fenotipik özellikleri belirtilmelidir.

Tavsiye reçetelerinde ise veteriner hekim hayvanın tür ve cinsiyet bilgilerini hayvan sahibinin beyanına göre yazmalı ve  reçete üzerine  hayvan sahibinin beyanının doğruluğuna ilişkin imzası alınmalıdır.

5-Veteriner Tıbbi Ürünlere İlişkin Bilgiler

a-Veteriner hekim düzenlediği  tedavi veya tavsiye reçetelerinde ilacın ticari adı, farmasotik şekli, uygulama şekli, dozu ve uygulama süresine ilişkin bilgilerin okunaklı ve anlaşılabilir olmasına özen göstermelidir.

b-Veteriner hekim muayene ve tavsiye reçetelerinde gıda amaçlı tüketim zincirine dahil olan hayvan veya hayvansal birincil ürünlerde kalıntı bırakan ilaçların kullanımında azami titizliği göstermeli ve bu çerçevede hasta sahibini bilgilendirmeli ve ayrıca reçetenin ilgili bölümüne ilaç kalıntı arınma süresini mutlaka yazmalıdır.Reçetede birden fazla sayıda ilacın kalıntı arınma süresi uyarısı yer alıyorsa en uzun kalıntı arınma süresi ilgili bölüme yazılmalıdır.

c-Etiket dışı uygulama halinde veteriner hekim uygulamanın muhtemel her türlü etkisi hakkında yetiştiriciye gerekli bilgiyi vermeli, kayıtlarında ve reçetede bu durumu belirtmelidir. Etiket dışı kullanımda sorumluluk uygulayana ve uygulatana aittir.

d-Psikotropik ve narkotik ürünlerin yazıldığı reçeteye başka  bir ürün yazılmamalıdır.

6-Reçetenin Düzenlenmesine İlişkin  Diğer Bilgiler

a-Reçetenin sınıfı bölümü, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 47 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre işaretlenmelidir.

b-Muayene/tedavi reçetesi (Ek 1) düzenlenmesi durumunda, Muayene ve Kayıt Defteri   “Tedavi Şekli-Reçete Bilgileri” başlığı altına düzenlenen reçetenin seri, cilt ve sayı numarası yazılmalıdır.

c-Veteriner ilaç reçetesi (Ek 1) en az üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci asıl nüsha veteriner tıbbi ürün satış yerine verilmek üzere hayvan sahibine verilir, ikinci nüsha düzenleyen veteriner hekim tarafından muhafaza edilir, üçüncü nüsha reçete koçanı üzerinde bırakılır.

Reçete edilen ürünün veteriner ilaçlı premiks olması halinde reçete (Ek 2) dört nüsha düzenlenir dördüncü nüsha ilaçlı yemi hazırlayacak tesiste muhafaza edilir. Veteriner ilaçlı premiksler için reçete düzenlenmesinde 2005/12 sayılı İlaçlı Yem Tebliğine göre aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

–          Reçeteyi düzenleyen veteriner hekimin adı, soyadı ve adresi

–          İlaçlı yemi üretecek fabrikanın adı ve adresi

–          İlaçlı yemi kullanacak hayvan yetiştiricisinin adı ve adresi

–          İlaçlı yemin verileceği hayvan türü ve sayısı

–          Hangi hastalığın tedavisi için kullanılacağı

–          Kullanılacak ilaçlı premiksin adı

–          Kullanılacak ilaçlı yem miktarı

–          Yetiştirici için özel bilgiler

–          İlaçlı yemin günlük rasyondaki oranı, kullanım süresi ve sıklığı

d-Reçetede yer alan bilgilerin sorumluluğu reçeteyi yazana, bilgileri beyan edene aittir.

e-Usulüne uygun düzenlenmemiş, mühür bulunmayan belge niteliğini kaybetmiş reçeteler ile internet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla gelen reçeteler kabul edilmez.

f-Hiçbir sebeple reçetenin sayfaları koçandan ayrılmamalıdır. Eksik sayfalar olmayan kayıt olarak kabul edilir.

g-Aynı reçete için birden fazla sayfaya ihtiyaç duyulması halinde bir sonraki sıra nolu reçeteye “…….…..numaralı reçetenin ……. sayfasıdır.” şeklinde yazılmalıdır.

h-Hayvan sahipleri, hayvanlar kesilmiş, hayvanın kendisi veya ürünü gıda olarak tüketilmiş olsa bile, satın alınmadan öncekiler de dahil olmak üzere, hayvanlarına uygulanan tıbbi ürünlerle ilgili fatura, reçete ve kayıtları en az beş yıl muhafaza eder. Bakanlık, hayvan sahipleri veya hayvancılık işletmelerinin tutması gereken kayıtlarla ilgili esasları belirleyerek Bakanlık internet sitesi üzerinden duyurur.

k-Psikotropik ve narkotik ürünler sadece reçeteyi düzenleyen veteriner hekime satılır ve teslim edilir. Başka bir şahsa satılamaz ve teslim edilemez.

l-Veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanması gereken biyolojik ürünler  sadece bu kişilere satışı yapılabilir.

B-REÇETENİN KAYIT EDİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

1Satış yerinin veteriner hekimleri, yaptığı muayene ve tedavide kullandığı veteriner tıbbi ürünler için muayene reçetesi düzenler. Bu reçeteler ile ilgili bilgiler satış yerinin muayene kayıt defterine işlenir ve reçete, tarihine göre ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

2- Satış yeri dışındaki veteriner hekim reçetesine dayanılarak yapılan satışta, gelen reçete, tarihine göre ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

3-Veteriner tıbbi ürünleri satan  eczaneler reçeteleri düzenli olarak dosyalamak ve istenmesi durumunda ibraz etmek zorundadırlar.

4-Gerek başka veteriner hekimlerce yazılan reçetelerdeki ilaçları satan veteriner muayenehane, poliklinik  ve hastaneleri gibi parekende satış yerleri, gerekse veteriner tıbbi ürünleri satan  eczaneler kendilerine gelen reçetelerin düzenleyenleri ile ilgili bilgileri reçete belgesinde veteriner hekimin bağlı olduğu kurumdan doğrulatmakla sorumludurlar.

 

C-REÇETENİN BASILMASI VE DAĞITILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

1- Seri A Reçetelerin basım ve dağıtımı;

a-Seri A reçetelerin basılması İl Müdürlüklerince yapılır.

b-İl müdürlükleri basımı yapılan reçete belgelerinin sağ üst bölümünü kurum mühürü ile mühürlerler.Mühürsüz veya mührü silinmiş reçeteler geçersiz kabul edilir.

cReçete belgesinin en alt bölümünde reçete belgesini basan ve dağıtan İl Müdürlüğünün irtibat telefon numarası yer almak zorundadır.

d-İl Müdürlükleri bu seri reçeteleri kendi bünyesinde veya Bakanlığımızın diğer birimlerinde hayvan sağlığı alanında görevli veteriner hekimler ile il genelinde yerel idarelerin hayvan sağlığı alanında görevlendirdiği veteriner hekimler ve Veteriner Fakültelerindeki veteriner hekimlere istekleri halinde imza karşılığında verir.

eİl Müdürlükleri teslim ettikleri reçeteler ile veteriner hekim odaları tarafından teslim edilerek  kendilerine Ek-3 cetvel  ile bildirilen reçetelerin seri, cilt ve sıra numaralarını parekende satış noktalarının bilgi taleplerini cevaplandırmak veya istenilmesi durumunda Genel Müdürlüğe bilgi verebilecek şekilde arşivlemekle yükümlüdür.

fVeteriner hekim tekrar reçete almak üzere İl Müdürlüğüne müracaatında daha önceden kullandığı biten ciltleri teslim etmek zorundadır. Bitmiş reçete koçanlarını teslim etmeyenlere ancak bir defaya mahsus olmak üzere sınırlı miktarda reçete verilir.

gİl müdürlüğünde veya (d) fıkrasında söz edilen diğer kurumlarda çalışan veteriner hekimler tayin, emeklilik veya başka bir sebeple görevinden ayrılması halinde elinde bulunan reçeteleri iade etmek ya da kayıp ve çalınma  hallerinde durumu İl Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

2-Seri B Reçetelerin basım ve dağıtımı;

aSeri B reçetelerin basılması Veteriner Hekim Odalarınca yapılır.

bVeteriner hekim odaları basımı yaptırılan reçete belgelerinin sağ üst bölümünü kurum mühürü ile mühürlerler.Mühürsüz veya mührü silinmiş reçeteler geçersiz kabul edilir.

cReçete belgesinin en alt bölümünde veteriner hekimin faaliyette bulunduğu Bakanlık  il müdürlüğünün irtibat telefon numarası yer almak zorundadır.

dVeteriner Hekim Odaları bu seri reçeteleri 6343 sayılı “Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair Kanun” a göre üyesi bulunan veteriner hekimlere istekleri halinde imza karşılığında verir.

eVeteriner hekim odaları teslim ettikleri reçetelerin seri, cilt ve sıra numaralarını her ayın ilk haftası içerisinde veteriner hekimin faaliyette bulunduğu İl Müdürlüğüne Ek-3 ile bildirir.

fVeteriner hekim tekrar reçete almak üzere müracaatı sırasında daha önceden kullandığı ve biten ciltleri teslim etmek zorundadır.Bitmiş reçete koçanlarını teslim etmeyenlere ancak bir defaya mahsus olmak üzere sınırlı miktarda reçete verilir.

g-Veteriner hekimler herhangi bir sebeple mesleki faaliyetine son vermesi veya farklı bir il sınırlarında faaliyette bulunması halinde elinde bulunan reçeteleri üyesi olduğu veteriner hekim odasına iade etmek ya da kayıp ve çalınma  hallerinde durumu il müdürlüğüne yazılı olarak  bildirmek zorundadırlar.

hBakanlık gerekli görmesi durumunda B seri reçetelerin basım ve dağıtımına ilişkin hususları yeniden düzenleyebilir.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

 

 

 

Prof.Dr. İrfan EROL

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER

EK-1a Veteriner ilaç reçetesi örneği

EK-1b Veteriner ilaç reçetesi arka sayfa örneği

EK-2   İlaçlı premiks reçetesi örneği

EK-3   B Seri reçete dağıtım cetveli

Dağıtım: 1- 81 İl Valiliği (İl Müdürlüğü)

2-Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi

…/03/2013      Veteriner Hekim                    :A.ÖZKAN

…/03/2013      Daire Başkanı                         :Dr.S.YILMAZ

…/03/2013      Genel Müdür Yardımcısı V.  :H.CAN
EK-1a                                                 …/…/20..

 

 

Reçetenin

Serisi:                 Cilt No:             Sıra No:

Sınıfı:    ☐Muayene/tedavi reçetesi           ☐Tavsiye reçetesi

Veteriner hekimin;

Adı Soyadı               :

Diploma No             :

Sicil/Oda Kayıt No  :

Adresi                      :

 

 

Hayvan sahibinin;

Adı Soyadı       :

Adresi              :

 

Hayvanın;

Türü                 :

Kulak Küpe No:

İşletme No       :

 

Rp;

İnsan gıdası olarak kullanımında yasal arınma süresi:  ET için…. SÜT için …. gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI : Gerekli görülmesi durumunda bu reçeteyi düzenleyenle ilgili bilgiye …………………………. nolu telefondan ulaşılabilir.

 

 

 

EK-1b

 

REÇETE DÜZENLENMESİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

– Reçetenin sınıfı bölümü, Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmeliğin 47 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara göre işaretlenmelidir.

– Muayene/tedavi reçetesi düzenlenmesi durumunda, Muayene ve Kayıt Defterinin “Tedavi Şekli-Reçete Bilgileri” başlığı altına düzenlenen reçetenin seri ve numarası yazılmalıdır.

– Reçeteler en az üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha, düzenleyen veteriner hekim tarafından muhafaza edilir. Diğer iki nüsha ise aslı veteriner tıbbi ürün satış yerine verilmek üzere hayvan sahibine verilir. Reçete edilen ürünün veteriner ilaçlı premiks olması halinde reçete dört nüsha düzenlenir ve dördüncü nüsha ilaçlı yemi hazırlayacak tesiste muhafaza edilir.

– Reçetede yer alan bilgilerin sorumluluğu yazana ve bilgileri beyan edene aittir.

– Usulüne uygun düzenlenmemiş, mühür bulunmayan, belge niteliğini kaybetmiş reçeteler ile internet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla gelen reçeteler kabul edilmez

– Hiçbir sebeple reçetenin sayfaları koçandan ayrılmamalıdır. Eksik sayfalar olmayan kayıt olarak kabul edilir.

– Hayvan kimlik bilgileri bölümüne, reçeteye konu hayvanın var olan tüm kimlik ve adres bilgileri girilmelidir

– Aynı reçete için birden fazla sayfaya  ihtiyaç duyulması halinde bir sonraki sıra nolu reçeteye “…….…..numaralı reçetenin ……. sayfasıdır.” şeklinde yazılmalıdır

– Veteriner hekim reçetesinde asgari olarak tarih, veteriner hekime ait kimlik bilgileri (adı-soyadı, imzası, adresi, diploma numarası), hayvana ait kimlik bilgileri, reçete edilen ürün veya terkip hakkında bilgiler (isim, gücü ve farmasötik şekli, kullanım şekli, ticari ambalaj şekli, uygulama yolu ve dozu ile tedavi süresi) yer almalıdır.

– Etiket dışı uygulama halinde veteriner hekim uygulamanın muhtemel her türlü etkisi hakkında yetiştiriciye gerekli bilgiyi vermek, kayıtlarında ve reçetede bu durumu belirtmek zorundadır. Etiket dışı kullanımda sorumluluk uygulayana ve uygulatana aittir.

– Hayvan sahipleri, hayvanlar kesilmiş, hayvanın kendisi veya ürünü gıda olarak tüketilmiş olsa bile, satın alınmadan öncekiler de dahil olmak üzere, hayvanlarına uygulanan tıbbi ürünlerle ilgili fatura, reçete ve kayıtları en az beş yıl muhafaza eder. Bakanlık, hayvan sahipleri veya hayvancılık işletmelerinin tutması gereken kayıtlarla ilgili esaslar belirleyerek Bakanlık internet sitesi üzerinden duyurur.

– Reçeteye tabi ürünlerin reçetesiz satışı yapılamaz. .

– Psikotropik ve narkotik ürünlerin yazıldığı reçeteye başka herhangi bir ürün yazılamaz.

– Psikotropik ve narkotik ürünler sadece reçeteyi düzenleyen veteriner hekime satılır ve teslim edilir. Başka bir şahsa satılamaz ve teslim edilemez.

– Veteriner hekim veya yardımcı sağlık personeli tarafından uygulanması gereken ürünlerin, sadece bu kişilere satışı yapılabilir.

 

 

EK-2                                                …/…/2013

 

 

Reçetenin

Serisi:                 Cilt No:              Sıra No:

Sınıfı:    ☐Muayene/tedavi reçetesi           ☐Tavsiye reçetesi

Veteriner hekimin;

Adı Soyadı               :

Diploma No             :

Sicil/Oda Kayıt No  :

Adresi                      :

 

 

Yem Fab. Adı Adresi;

Hayvan sahibinin;

Adı Soyadı       :

Adresi              :

Hayvanın;

Türü / Sayısı    :

Üretilecek Yem Miktarı:

 

Rp;

İnsan gıdası olarak kullanımında yasal arınma süresi:  ET için…. SÜT için …. gündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYARI : Gerekli görülmesi durumunda bu reçeteyi düzenleyenle ilgili bilgiye …………………………. nolu telefondan ulaşılabilir.