Serbest Veteriner Hekimlerin Düzenledikleri Reçetelerin Basım ve Dağıtımına Dair Protokol – Tıklayınız

SERBEST VETERİNER HEKİMLERİN DÜZENLEDİKLERİ REÇETELERİN BASIM VE DAĞITIMINA DAİR PROTOKOL

PROTOKOLÜN KONUSU

Madde 1:

Veteriner hekim muayenehaneleri, poliklinikleri ve hastanelerinde veya veteriner istihdam eden diğer özel sektör kuruluşları bünyesinde mesleğini icra eden veteriner hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin basım, dağıtım ve kayıt altına alınması.

PROTOKOLÜN DAYANAĞI

Madde 2:

Bu protokol, 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ve 11.01.2013 tarih ve 28525 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte reçeteye ilişkin hususlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TARAFLAR

Madde 3:

Bu protokol Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında aşağıdaki şartlarla imzalanmıştır.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4:

Bu Protokol içerisinde yer alan kısaltmalar aşağıdaki şekildedir.

Bakanlık : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İl Müdürlüğü : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Veteriner Hekim Odası : Türk Veteriner Hekimleri Birliği üyesi Veteriner Hekim Odaları

VETERİNER HEKİM REÇETESİNİN BASIM VE DAĞITIMINA DAİR ESASLAR

Madde 5:

a) Serbest veteriner hekim faaliyeti yürüten meslek mensuplarının düzenledikleri reçetelerin basım ve dağıtımı ile buna dair kayıtlarının tutulması Türk Veteriner Hekimleri Birliği organizasyonunda yapılır.

b) Reçete basım, dağıtım ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin faaliyetler Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslar ve bu kapsamdaki düzenlemeler çerçevesinde yürütür.

c) Veteriner Hekim Odaları bu protokol kapsamında faaliyette bulunan veteriner hekimlere teslim ettikleri reçetelerin seri, cilt ve sıra numaralarını veteriner hekimin faaliyette bulunduğu il müdürlüğüne veya istenilmesi durumunda Genel Müdürlüğe bildirecektir.

d) Veteriner hekim odaları herhangi bir sebeple mesleki faaliyetine son veren veya farklı bir il sınırı içerisinde faaliyetine devam eden Veteriner hekimlerden iade alınan ya da kayıp ve çalınma hallerinde durumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

e) Türk Veteriner Hekimleri Birliği reçete basım ve dağıtımına ilişkin faaliyetleri karşılığında hizmet bedeli almak hakkına sahiptir. Ancak ücretlendirme ile ilgili Bakanlık müdahale hakkına sahiptir.

PROTOKOLUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE BOZULMA ŞARTLARI

Madde 6:

a) Bu protokol kapsamında yer alan hususlar 01.05.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup taraflar bu süreye kadar gerekli hazırlıklarını tamamlar.

b) Protokol kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya diğer bir başka sebeple gerekli görülmesi durumunda Bakanlık bu protokolü tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

DİĞER HÜKÜMLER

Madde 7:

İşbu protokol yedi maddeden ibaret olup, üç nüsha hazırlanarak imza altına alınmıştır.

 

11/03/2013

 

 

 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ

BAKANLIĞI ADINA BİRLİĞİ ADINA

 

 

Prof.Dr.İrfan EROL Talat GÖZET

Genel Müdür Türk Veteriner Hekimleri Birliği

İMZA Merkez Konseyi Başkanı

İMZA