BAL İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENİRKEN ARANACAK ŞARTLAR VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ VETERİNER KONTROLLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

6 Şubat 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26779

TEBLİĞ

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

BAL İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENİRKEN ARANACAK

ŞARTLAR VE İTHALAT AŞAMASINDAKİ VETERİNER

KONTROLLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/3)

             Amaç        

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bal ithalatı için kontrol belgesi düzenlenirken aranacak şartlar ve ithalat aşamasındaki veteriner kontrollerine ilişkin şartları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bal ithalatı için kontrol belgesi düzenlenirken aranacak şartlar ve ithalat aşamasındaki veteriner kontrolleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen,

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Bal: Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı Apis mellifera tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürünü,

             c) Belge kontrolü: Sevkiyata eşlik eden veteriner sağlık sertifikası/sertifikaları ve diğer belgelerin kontrolünü,

             ç) Çiçek veya nektar balı: Bitki nektarından elde edilen balı,

             d) Fiziksel kontrol: Sevkiyatın kontrolünü, gerektiğinde numune almayı ve laboratuar testlerinin yapılmasını,

             e) Kimlik kontrolü: Sevkiyata eşlik eden veteriner sağlık sertifikası/sertifikaları ve diğer belgelerin sevkiyatın üzerinde bulunması gereken işaretlerle karşılaştırılarak, var olup olmadıklarını ve belgelerle uyumlu olup olmadıklarının görsel yolla doğrulanmasını,

             f) Kontrol belgesi: Dış Ticarette Standardizasyon tebliği ekinde örneği verilen  belgeyi,

             g) Proforma fatura: Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki bilgileri içeren kaşeli ve imzalı belgeyi,

             ğ) Salgı balı: Bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin –Hemiptera– salgılarından elde edilen balı,         

              ifade eder.

             Kontrol belgesi

             MADDE 5 – (1) Bal ithalatında Bakanlıktan kontrol belgesi alınmasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

             a) 22/9/2000 tarihli ve 24178 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan  Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde belirtilen belgeler ile  25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğine uygun olarak düzenlenen Türkçe Etiket Örneği aranacaktır.

             b) İthal edilecek balın çiçek veya nektar balı ya da salgı balı olduğu ve paketleme şekli proforma faturalarında belirtilecektir.

             c) Avrupa Birliği veya Bakanlık tarafından onaylı bal kalıntı izleme planı olan ülkelerden bal ithalatı için kontrol belgesi düzenlenecektir.

             ç) İthal edilecek bal için 17/12/2005 tarihli ve 26026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği hükümlerine uygunluk aranacaktır.

             d) İthal edilecek bal gerektiğinde, orijin ülkede Bakanlığımız uzmanlarınca denetlenerek sağlık ve hijyen bakımından uygun bulunmuş tesislerden elde edilmiş olmalıdır. Bu tesislere ilişkin numaralar proforma faturada belirtilmiş olacaktır.

             e) Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen dahilde işleme izin belgesi kapsamında kontrol belgesi düzenlenecek bal ithalatında da bu Tebliğ hükümleri geçerlidir.

             f) Bal ithalatında kontrol belgesi düzenlemeye sadece İstanbul, Ankara, İzmir Bakanlık il müdürlükleri yetkilidir. 

             İthalat aşamasında yürütülecek veteriner kontrolleri

             MADDE 6 – (1) İthalat aşamasında belge, kimlik ve fiziksel kontrol yapılır.

             a) Belge kontrolünde;

             1) Sevkiyata eşlik eden sağlık sertifikasının ve diğer belgelerin orijinal olup olmadığına,

             2) Türkiye’ye ihraç için yasaklanmış bir ülke veya ülkenin bir parçasından gelmemiş olmasına,

             3) İthalat koşullarının karşılanıp karşılanmadığına,

             4) Sağlık sertifikasının Bakanlıkça örneği belirlenmiş sağlık sertifikasına uygun olup olmadığına,

             5) Veteriner sağlık sertifikası ve diğer dokümanların eksiksiz doldurulmuş olmasına,

             6) Sağlık sertifikasının ihracatçı ülke lisanına ilaveten, Türkçe ve İngilizce lisanı ile hazırlanmış olmasına, tek bir ithalatçı ve ihracatçı için doldurulmuş olmasına,

             7) Sertifikanın yetkili resmi veteriner hekim tarafından doldurulmuş ve imzalanmış olmasına, imza sahibinin adı, soyadı ve ünvanının okunaklı yazılmış olmasına,

             8) Sertifikanın ihracatçı ülkenin resmi mührünü taşıması, imza ve mühür renginin sertifikanın basılmış olduğu mürekkep renginden farklı olmasına,

             9) Silme dışında sertifikanın değiştirilmemiş olması, silme işlemi yapılmış olması halinde sertifikayı düzenleyen veteriner hekim tarafından imzalanmış, kaşelenmiş ve mühürlenmiş olmasına,

             10) Sertifikanın düzenlenme tarihi ile yükleme tarihinin uygunluğuna,

             11) Sertifikanın tek bir sertifika numarası olmasına ve sertifikanın birden fazla sayfadan oluşması halinde her sayfada aynı sertifika numarasının yer almasına,

             12) Sertifikada yer alan seçenekli ifadelerde tek bir ifadenin seçilmiş olmasına ve diğer ifadenin üstü çizilerek sertifikayı düzenleyen veteriner hekim tarafından imzalanmış kaşelenmiş ve mühürlenmiş olmasına,

             dikkat edilmelidir.

             b)  Kimlik kontrolünde;

             1) Taşıma şekline bağlı olarak ambalajların mühürlü olmasına ve mühürün herhangi bir sebeple bozulmamış olmasına,

             2) Mühürün üzerindeki bilgi ile sevkıyata eşlik eden belgelerdeki bilgilerle uyuşmasına,

             3) Orijin ülkeyi ve işletmeyi tanımlayan damgaların, resmi işaretlerin ve sağlık işaretlerinin bulunması ve veteriner sağlık sertifikasında ve diğer belgelerde bu bilgilerin aynı olmasına,

             4) Ürünlerin ambalajlama ve etiketleme yönünden 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun olmasına,

             dikkat edilmelidir.

             c) Fiziksel kontrolde aşağıdaki işlemler yapılır.

             1) Organoleptik muayene yapılmalıdır.

             2) Ürünün özelliğine göre nakliye ısısının uygunluğu kontrol edilmeli, soğuk zincir gerektiren ürün sevkiyatlarında koşulların ve nakil araçlarının kontrolleri yapılmalıdır.

             3) Sevkıyatın net ağırlığı, sağlık sertifikasında ve/veya belgelerde gösterilen ağırlık ile ve gerekirse tartılan paketleme materyali ve üzerinde bulunan tüm işaretlemeler kontrol edilmelidir.

             4) Basit fiziksel veya kimyasal testler yapılabilir.

             5) Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğ hükümlerine göre numune alınmalı ve laboratuara gönderilmelidir.

             (2) Yapılan bütün bu kontrollerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde veya kontrolleri yürüten veteriner hekim herhangi bir uygunsuzluktan şüphelendiğinde nakliye aracının tamamını boşaltabilir ve daha detaylı kontroller yapabilir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.