DAMIZLIK BİRLİKLERİNDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

DAMIZLIK BİRLİKLERİNDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

1) Bu sözleşme …………… ile veteriner hekim……………………..arasında  yaptıkları sözleşmenin şartlarını belirler.

 

2) Yasal Dayanak

Bu sözleşme Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin ……… tarihli yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

3) Taraflar

Veteriner Hekim

Adı Soyadı     :

Oda Üye No   :

Adresi            :

İl/ilçe :

Posta kodu     :

Telefon no     :

Faks no          :

 

İşveren

İşletme Sahibinin

Adı Soyadı :

(İşletmenin Unvanı)

İşletmenin Adresi

İşletmenin Faaliyet Alanları

İşletme Sayısı

 

4) İşyeri Veteriner Hekiminin Genel Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Kamu dışı işyerlerinde görev alan veteriner hekimlerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır.

(a)Yönergede belirlenmiş tüm görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu Veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik kurallara uymak,

(b)Görev yaptığı hizmet alanı ile ilgili Resmi makamlarca belirlenen yasal düzenlemelere uymak ve takip etmek, Yetkili idare tarafından yapılan resmi kontrol ve denetimler sırasında görevlilere gereken bilgi ve belgeleri sunmak, resmi kontrol ve denetime yardımcı olmak,

(c)İşyeri ile yapılan “tip sözleşme” kurallarına uymak,

(d)Hizmet Sözleşmesinde belirtilen gün ve saatlerde görev alanı dışında mesleki faaliyette bulunmamak,

(e)Görev yaptığı alanla ilgili haksız rekabet kurallarına fırsat vermemek,

(f)TVHB veya odalar tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine uymak,

(g) TVHB, Oda ve yetkili idareler tarafından çalıştığı işyerinin faaliyeti ile ilgili düzenlenen ve  katılınması zorunlu olarak belirlenen eğitim ve kurslara katılmak zorundadır

 

5) Bu Sözleşme Kapsamında Çalışan Veteriner Hekimin görev, yetki ve sorumlulukları (4. Maddeye ek olarak)

a)      ………………. Yönetmeliği gereği veteriner hekim sorumluluğunda olan görevleri takip etmek ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak

b)      Birliğin ıslah politikasına uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapmak

c)      Suni tohumlama uygulamalarını yapmak veya kontrol ve denetiminde yapılmasını sağlamak

d)     Embiryo transferlerini yapmak

e)      Kayıtların düzenli tutulmasını takip etmek,

f)       Kayıtların (Türk-vet ) veya (e-ıslah) programlarına düzenli olarak girilmesini takip etmek

g)      Bakanlık tarafından istenen tüm bilgileri düzenli olarak vermek

h)      “Çalışma Belgesi” ni her yıl yenileyerek Veteriner Hekimleri Odasına onaylatmak zorundadır.

i)        Veteriner hekim, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından katılınması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmak zorundadır.

 

6) İşverenin Sorumlulukları

a)      Veteriner hekimin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli her türlü araç ve gereç işveren tarafından sağlanmak zorundadır.

b)      İş veren, veteriner hekimin görevini yerine getirirken gerekli kolaylığı sağlamadığı durumda, veteriner hekim durumu tüm yetkili kurumlara bildirmeye yetkilidir.

c)      İş veren, veteriner hekime belirlenen sorumlulukları dışında başka bir görev veremez.

d)     İş veren, Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından veteriner hekimin katılması zorunlu eğitim veya toplantı düzenlendiğinde bu toplantıya katılmasını sağlamak zorundadır.

 

7) Veteriner Hekimin Ücret ve Özlük Hakları

a)      Taraflar, çalışma süresince İş Kanununun ilgili maddelerine karşı sorumludurlar.

b)      Veteriner hekim kendi işi nedeniyle Bağ-Kur üyesi değilse sigortalı olmak zorundadır.

c)      Veteriner hekimin aylık net ücreti …….. TL dir(sigorta,vergi gibi yasal kesintiler ile yol ve yemek ücreti dahil değildir)

d)     Ücret ödemeleri ayın 5 ine kadar yapılır. Ödemelerde gecikme halinde, kamu alacaklarına uygulanan oranda gecikme faizi ilave edilerek ödenir.

e)      İş kanununa göre fazla çalışma için çalışanın yazılı onayının alınması gerekir. Haftalık izin hakkı saklı olup günü işverenle birlikte belirlenir.

f)       Yıllık ücretli izin süresi için İş Kanunundaki süreler esas alınır.

g)      Veteriner hekim, yıllık izinli veya raporlu olduğu günlerde yerine vekalet edecek veteriner hekimi belirleyerek izine ayrılmadan önce Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne ve veteriner hekim odasına bildirmek zorundadır.

 

 

8) Sözleşmenin Süresi, Sona Ermesi ve Fesih

a)      Bu sözleşme ………Veteriner Hekimleri Odası tarafından düzenlenen “Çalışma İzin Belgesi” ile birlikte 1 yıl süre ile geçerlidir. Taraflar aksi bir talepte bulunmadığı sürece sözleşme kendiliğinden devam eder. Ancak; Veteriner hekim “Çalışma İzin Belgesini” her yıl yenilemek zorundadır.

b)      Sözleşmenin kendiliğinden devam etmesi halinde veteriner hekimin aylık ücreti 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan veteriner hekime yapılan zam oranında arttırılır.

c)      Veteriner hekim işten ayrılmak istediği taktirde, bir ay önceden işyerine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve Veteriner Hekimleri Odasına bildirmek zorundadır.

İşverenin veteriner hekimi işten çıkarma isteği durumunda da aynı prosedür işveren tarafından yerine getirilir.

Veteriner hekim işe başlarken aldığı “Çalışma İzin Belgesini” veteriner hekimleri odasına teslim etmek zorundadır.

d)     Ücretin işveren tarafından sözleşmede belirtilenden az ödenmesi halinde 4857 sayılı İş Kanunun 24. Maddesi gereği 7 gün içinde fesih edebilecektir. Bu nedenle işveren veteriner hekime 15 aylık net ücret herhangi bir hüküm istihsaline gerek kalmaksızın tazminat olarak ödenecektir.

 

9) Çalışma Gün ve Saatleri

Veteriner hekimin çalışma gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Gün: Pazartesi   Salı        Çarşamba         Perşembe        Cuma      Cumartesi       Pazar

Saat:

 

10) Anlaşmazlıklar

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ………mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

Bu sözleşme …………tarihinde hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda genel hükümler uygulanır. Noter onayından sonra sözleşmenin bir sureti Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne, bir sureti de veteriner hekimleri odasına verilecektir.

 

İşyeri Yetkilisinin                                                                                 Veteriner Hekim

Adı Soyadı                                                                                            Adı Soyadı

İmza                                                                                                     İmza

 

Onay

…………………….

…….. Veteriner Hekimleri

Odası Başkanı